DKH-30

این مدل از چراغ پیشانی مناسب برای معاینه می باشد.