DKL-5

لوپ های کمپانی Dr.Kim دارای ویژگی های بزرگنمایی و متمرکز کردن نور در یک نقطه می باشند. همچنین نیاز برای فوکوس را از بین می برند.